Péče o dobrovolníky

Dobrovolnická agentura svým dobrovolníkům nabízí pravidelnou motivaci, podporu a péči.

Každý zájemce o dobrovolnictví:

  • prochází vstupním rozhovorem
  • rozhoduje se, v jaké oblasti chce pomáhat
  • absolvuje úvodní proškolení a stáž
  • rozhoduje se, zda se stane dobrovolníkem

Každý dobrovolník:

  • je v kontaktu s koordinátorem dobrovolníků
  • při své dobrovolnické službě je veden zodpovědným pracovníkem
  • má možnost se účastnit dalšího vzdělávání
  • získává nové poznatky, zážitky, učí se a rozvíjí

Jak dlouho lze dobrovolnickou službu vykonávat?

Dobrovolnictví není časově omezeno, záleží jak na dobrovolníkovi tak na osobě či organizaci, která pomoc přijímá. Ale je rozlišována dobrovolnická služba krátkodobá – méně než tři měsíce a dobrovolnická služba dlouhodobá – nad 3 měsíce. Krátkodobá dobrovolnická služba neklade tak velké požadavky na akreditované vysílající organizace a dobrovolníky (především při uzavírání a náležitostí smluv) jako dlouhodobá.

Kolik lidí se dobrovolničení v ČR věnuje?

Počet lidí, kteří se dobrovolně bez nároku na honorář zapojují do různých aktivit, lze jen odhadovat. Akreditované vysílající organizace vedou své statistiky (jedná se o tzv. formální dobrovolnictví), ale počet dobrovolníků, kteří využívají služeb těchto organizací se nerovná skutečnému počtu lidí zapojených do dobrovolnických aktivit. Formálním dobrovolnictvím se zabývá studie Martina Kašpaříka - Identifikace cílové skupiny dobrovolníků. Výzkumy tvrdí, že neformálnímu, individuálnímu dobrovolnictví se věnuje 38% občanů ČR. Dobrovolníky v české populaci najdeme nejčastěji v oblasti sportu a v tradičních zájmových aktivitách (myslivci, zahrádkáři, pěstitelé, sběratelé apod.), včetně sborů dobrovolných hasičů. Relativně velké procento českých občanů se také věnuje dobrovolnictví v oblasti kultury.

Kdo je akreditovanou vysílající organizací?

Akreditovanou vysílající organizací je právnická osoba se sídlem v České republice, která má udělenu akreditaci Ministerstva vnitra dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě. O udělení akreditace může požádat pouze občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, církev nebo náboženská společnost, církevní právnická osoba církve nebo náboženské společnosti. Akreditovaná vysílající organizace dobrovolníky vybírá, eviduje, připravuje pro výkon dobrovolnické služby a uzavírá s nimi smlouvy o výkonu dobrovolnické služby. Rovněž uzavírá smlouvy s přijímající organizací.

Kdo je přijímající organizací?

Je to organizace či osoba, pro jejíž potřebu je dobrovolnická služba vykonávána. Je způsobilá uzavřít smlouvu s vysílající organizací a schopná dostát závazkům z této smlouvy. Okruh přijímajících organizací je velmi široký a zahrnuje na jedné straně státní správu a samosprávu a na druhé straně jednotlivé fyzické osoby.

                                 
                       

                       

              

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz